BENDROSIOS PREKYBOS SĄLYGOS

Pirkimo – pardavimo sąlygos


SOFT COTTON s.r.o.

Buveinės adresas: Frydecka 770/291, 719 00 Ostrava
Įmonės kodas: 286 04 679
Įregistruota Ostrava miesto teismo tvarkomame įmonių registre, C dalis, 34234

prekybai internetinėje parduotuvėje www.SoftCotton.lt

  • Pirkimo-pardavimo sąlygos ir nuostatos taikomos nuo 01.06.2024

1.   Pradinės nuostatos

1.1.   Šios SOFT COTTON s.r.o., buveinės adresas Frydecka 770/291, įmonės kodas 286 04 679, įregistruotos Ostrava miesto teismo tvarkomame įmonių registre, C 34234 (toliau – Pardavėjas) pirkimo–pardavimo sąlygos (toliau – Sąlygos) reglamentuoja Šalių tarpusavio teises ir pareigas, susijusias su pirkimo-pardavimo sutartimi (toliau – Pirkimo-pardavimo sutartis), sudaryta tarp Pardavėjo ir kito fizinio ar juridinio asmens (Pirkėjo) per Pardavėjo valdomą internetinę parduotuvę, pasiekiamą per Pardavėjo interneto svetainę www.SoftCotton.lt (toliau – Parduotuvė).

1.2.   Taip pat Sąlygos reglamentuoja Šalių teises ir pareigas naudojant Pardavėjo svetainę adresu www.SoftCotton.lt (toliau – Svetainė) ir kitus susijusius teisinius santykius. Išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sąlygose, Sąlygos taikomos tais atvejais, kai asmuo, norintis įsigyti prekių iš Pardavėjo, užsakydamas prekes veikia pagal savo verslo veiklos nuostatas.

1.3.   Šalys Pirkimo-pardavimo sutartyje gali susitarti dėl nuostatų, kurios skiriasi nuo Sąlygų. Tokios atskirai aptartos Pirkimo-pardavimo sutarties nuostatos turi viršenybę prieš Sąlygas.

1.4.   Sąlygos yra neatskiriama Pirkimo-pardavimo sutarties dalis. Pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma ir Sąlygos pateikiamos lietuvių kalba.

1.5.   Pardavėjas gali pakeisti ar papildyti Sąlygas. Tokie pakeitimai nepakeičia teisių ir pareigų, atsiradusių pagal ankstesnę Sąlygų versiją.

2.   Vartotojo paskyra

2.1.   Pirkėjui užsiregistravus Parduotuvėje ir davus aiškų sutikimą, Pirkėjas apie naujas prekes informuojamas periodiniais el. pašto pranešimais, kurių jis gali atsisakyti savo Vartotojo paskyroje arba spustelėdamas atitinkamą nuorodą kiekviename el. laiške. Pardavėjas neprivalo siųsti šių el. pašto pranešimų visiems Pirkėjams.

2.2.   Pirkėjas prekes gali užsisakyti per savo vartotojo sąsają (toliau – Vartotojo paskyra). Pirkėjas prekes Parduotuvėje taip pat gali užsisakyti kaip neregistruotas pirkėjas be Vartotojo paskyros.

2.3.   Registruodamasis ir užsakydamas prekes, Pirkėjas visą informaciją privalo nurodyti teisingai ir tiksliai. Pirkėjas privalo atnaujinti Vartotojo paskyroje nurodytą informaciją, jei ji pasikeičia. Vartotojo paskyroje ir prekių užsakymo metu Pirkėjo nurodytus duomenis Pardavėjas laiko teisingais.

2.4.   Registruotis Parduotuvėje gali tik vyresni nei 15 metų asmenys. Registruodamasis vartotojas patvirtina, kad yra tinkamo amžiaus. Nepilnamečiai asmenys iki 18 metų patvirtina, kad prieš registraciją informavo savo tėvus (kitus atstovus) ir gavo jų sutikimą.

2.5.   Prieiga prie Vartotojo paskyros yra apsaugota vartotojo vardu ir slaptažodžiu. Pirkėjas privalo saugoti Vartotojo paskyros prisijungimo informacijos konfidencialumą ir yra informuotas, kad Pardavėjas neatsako už pasekmes, Pirkėjui pažeidus šią pareigą.

2.6.   Pirkėjas neturi teisės leisti tretiesiems asmenims naudotis Vartotojo paskyra.

2.7.   Pardavėjas turi teisę panaikinti Vartotojo paskyrą, ypač jei Pirkėjas nesinaudoja Vartotojo paskyra ilgesnį laiką arba jei Pirkėjas pažeidžia savo įsipareigojimus pagal Pirkimo-pardavimo sutartį (įskaitant Sąlygas).

2.8.   Pirkėjui žinoma, kad Vartotojo paskyra nebūtinai bus prieinama visą laiką, ypač atsižvelgiant į būtiną Pardavėjo techninės ir programinės įrangos priežiūrą arba bet kokią būtiną trečiųjų šalių atliekamą techninės ir programinės įrangos techninę priežiūrą.

3.   Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

3.1.   Pardavėjo siūlomų parduoti prekių sąrašas, įskaitant kiekvienos siūlomos prekės kainas, pateikiamas Parduotuvėje. Siūlomų prekių kainos nurodomos kartu su pridėtinės vertės mokesčiu ir visais susijusiais mokesčiais. Prekių pasiūlymai ir prekių kainos galioja visą laiką, kol jie pateikiami Parduotuvėje, įskaitant ir iki ribotos trukmės akcijos pabaigos, su sąlyga, kad prekė yra tokios akcijos dalis. Ši nuostata nepanaikina Pardavėjo teisės sudaryti Pirkimo-pardavimo sutartį individualiai sutartomis sąlygomis. Visi Parduotuvėje esančių prekių pasiūlymai nėra privalomi, kol jų nepatvirtina Pardavėjas, ir Pardavėjas neprivalo sudaryti tokių prekių Pirkimo-pardavimo sutarties. Čekijos Respublikos Civilinio kodekso 1732 straipsnio 2 dalis netaikoma. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių įstatymų imperatyvios nuostatos galioja ir taikomos.

3.2.   Informacija apie prekių pristatymo kainas pateikiama Parduotuvėje. Prekių pristatymo kainos, nurodytos Parduotuvėje, taikomos tik tuo atveju, jei prekės pristatomos Lietuvos Respublikos teritorijoje.

3.3.   Pirkėjas, užsakydamas prekes Parduotuvėje, užpildo užsakymo formą. Užsakymo formoje pateikiama informacija apie:

3.3.1.   užsakomas prekes (Pirkėjas „įdeda“ užsakomą prekę į Parduotuvės elektroninį pirkinių krepšelį);

3.3.2.   prekių apmokėjimo būdą, prekių pristatymo būdą; ir,

3.3.3.   išlaidas, susijusias su prekių pristatymu (kartu – Pirkimo užsakymas).

3.4.   Prieš teikiant Pirkimo užsakymą Pardavėjui, Pirkėjas turi galimybę patikrinti ir pakeisti informaciją, kurią pateikė Pirkimo užsakyme, taip pat identifikuoti ir ištaisyti klaidas, kurios atsirado įvedant Pirkimo užsakymo duomenis. Pirkėjas, paspausdamas mygtuką „Pateikti užsakymą“ arba „Užbaigti užsakymą“, išsiunčia Pirkimo užsakymą Pardavėjui. Pateikus Pirkimo užsakymą Pardavėjas laiko, kad Pirkimo užsakyme nurodyta informacija yra teisinga. Gavęs Pirkimo užsakymą, Pardavėjas patvirtina jo gavimą Pirkėjo elektroninio pašto adresu, nurodytu Vartotojo sąsajoje arba Pirkimo užsakyme (toliau – Pirkėjo elektroninio pašto adresas).

3.5.   Atsižvelgdamas į Pirkimo užsakymo pobūdį (prekių kiekį, pirkimo kainą, numatomas pristatymo išlaidas), Pardavėjas turi teisę prašyti Pirkėjo papildomai patvirtinti Pirkimo užsakymą (pavyzdžiui, raštu ar telefonu).

3.6.   Pirkimo–pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai Pardavėjas Pirkėjo elektroninio pašto adresu atsiunčia Pirkimo užsakymo patvirtinimą.

3.7.   Pirkėjui yra žinoma, kad Pardavėjas neprivalo sudaryti Pirkimo-pardavimo sutarties, ypač su asmenimis, kurie buvo pažeidę savo įsipareigojimus Pardavėjui.

3.8.   Pirkėjo patirtas išlaidas, susijusias su nuotolinio ryšio priemonių naudojimu sudarant Pirkimo-pardavimo sutartį (interneto ryšio išlaidas, telefono skambučių išlaidas), padengia pats Pirkėjas.

4.   Prekių kaina ir mokėjimo sąlygos

4.1.   Prekių kainą ir visas išlaidas, susijusias su prekių pristatymu, Pirkėjas Pardavėjui pagal Pirkimo-pardavimo sutartį gali sumokėti bet kokiu užsakymo formoje siūlomu būdu, nebent Pardavėjas numato kitaip.

4.2.   Pardavėjui Prekių pristatymo išlaidas Pirkėjas privalo sumokėti kartu su prekių kaina. Jei nėra aiškiai nurodyta kitaip, prekių pristatymo kaina yra pateikiama (parodoma) kartu su prekių pirkimo kaina.

4.3.   Jei už prekes mokama jų pristatymo metu, pirkimo kaina sumokama prekės perdavimo metu. Už prekes mokant pavedimu, iš anksto, pirkimo kaina turi būti sumokėta per 3 dienas nuo Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo.

4.4.   Jei atliekamas mokėjimas pavedimu, Pirkėjo pareiga sumokėti pirkimo kainą laikoma įvykdyta, kai atitinkama suma yra įskaitoma į Pardavėjo sąskaitą.

4.5.   Jei Pirkėjas papildomai nepatvirtina Pirkimo užsakymo (3.5 punktas), Pardavėjas turi teisę paprašyti Pirkėjo sumokėti visą pirkimo kainą iš anksto prieš išsiunčiant prekes Pirkėjui. Čekijos Respublikos Civilinio kodekso 2119 straipsnio 1 dalis netaikoma. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių įstatymų imperatyvios nuostatos galioja ir taikomos.

4.6.   Pardavėjo Pirkėjui suteikiamos prekių kainų nuolaidos nesumuojamos.

4.7.   Pristatęs prekes Pirkėjui, Pardavėjas išrašo Pirkėjui sąskaitą faktūrą ir išsiunčia ją kartu su preke į Pirkėjo nurodytą adresą. Pardavėjas yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas.

4.8.   Pardavėjas privalo Pirkėjui išduoti pirkimo kvitą teisės aktų nustatyta tvarka.

4.9.   Pradinė kaina (paprastai nurodoma elektroninėje parduotuvėje kaip perbraukta kaina) yra mažiausia kaina per paskutines 30 dienų iki kainos sumažinimo, už kurią prekės/paslaugos (toliau – Prekės) buvo siūlomos Soft Cotton elektroninėje parduotuvėje. Apskaičiuojant pradinę kainą neatsižvelgiama į atskirus kainų sumažinimus ir kainų sumažinimus, kurie nėra tiesiogiai įtraukti į dabartinę prekių pardavimo kainą (t. y. nėra teikiami automatiškai ir visuotinai). Taip apskaičiuota pradinė kaina lieka galioti net ir tuo atveju, jei prekei nuolaida taikoma kelis kartus iš eilės per trumpesnį laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 180 dienų.

4.10  Prekės kainą ir galimas su prekės pristatymu susijusias išlaidas pagal pirkimo-pardavimo sutartį pirkėjas gali sumokėti pardavėjui šiais būdais:

  • grynaisiais pinigais pristatymo metu pirkėjo nurodytoje vietoje;
  • negrynaisiais pinigais pervedimu į pardavėjo sąskaitą IBAN: CZ82 2010 0000 0022 0009 4995, SWIFT: FIOBCZPPXXX;
  • negrynaisiais pinigais per PayU mokėjimo sistemą;
  • negrynaisiais pinigais mokėjimo kortele;
  • grynaisiais pinigais arba mokėjimo kortele atsiimant asmeniškai prekių išdavimo vietoje.

5.   Pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimas

5.1.   Pirkėjui žinoma, kad pagal iš dalies pakeisto Čekijos Respublikos Civilinio kodekso 1837 straipsnį ir Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228 (10) straipsnio 2 dalį, jis negalės nutraukti (atsisakyti) Pirkimo-pardavimo sutarties, dėl Pirkėjo prašymu individualiai pagamintų (pritaikytų) prekių, greitai gendančių prekių, taip pat Pirkimo-pardavimo sutarties dėl prekių, kurių negalima grąžinti dėl higienos priežasčių, garso bei vaizdo įrašų ar kompiuterių programų, jei buvo pažeista jų originali pakuotė.

5.2.   Išskyrus atvejus, nurodytus 5.1 punkte, ar kitus atvejus, kai negalima nutraukti Pirkimo-pardavimo sutarties, Pirkėjas – fizinis asmuo turi teisę atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties pagal Čekijos Respublikos Civilinio kodekso 1829 straipsnio 1 dalį ir Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 228 (10) straipsnio 1 dalį, per keturiolika (14) dienų nuo prekės priėmimo. Jei prekės pristatomos keliomis partijomis (dalimis) atsisakymo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo paskutinės prekių siuntos priėmimo dienos.

5.3.   Atsisakius Pirkimo-pardavimo sutarties vadovaujantis Sąlygų 5.2 punktu, Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma nutraukta. Pirkėjui yra žinoma, kad jei Pirkėjo grąžinama prekė yra sugadinta, susidėvėjusi ar panaudota, Pardavėjas įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo atlyginti patirtą žalą. Pardavėjas turi teisę vienašališkai atlikti patirtos tokios žalos išskaitymą iš Pirkėjui grąžintinos pirkimo kainos.

5.4.   Visos kitos Šalių teisės ir pareigos, susijusios su Pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu pagal Sąlygų 5.2 punktą, yra reglamentuojamos Pardavėjo skundų nagrinėjimo tvarkos politikoje (7.Teisės netinkamo įsipareigojimų vykdymo atveju)

5.5.   Pardavėjas turi teisę bet kada nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį su Pirkėju – verslininku, kol Pirkėjas nėra priėmęs prekių. Su Pirkėju – vartotoju sudaryta sutartis gali būti nutraukiama tik dėl išimtinių priežasčių. Tokiu atveju Pardavėjas be nepagrįsto delsimo grąžina Pirkėjui pirkimo kainą pavedimu į Pirkėjo nurodytą sąskaitą. Pirkėjui – vartotojui Pardavėjas kompensuos jo patirtas pagrįstas dėl Pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo atsiradusias išlaidas.

5.6.   Jei Pirkėjui kartu su prekėmis suteikiama dovana, Pirkėjui nutraukus Pirkimo-pardavimo sutartį, tokios dovanos dovanojimo sutartis nustoja galioti, o Pirkėjas privalo grąžinti gautą dovaną Pardavėjui kartu su prekėmis.

5.7.   Pardavėjas suteikia teisę Pirkėjui grąžinti prekes Skundų nagrinėjimo tvarkos politikoje nustatytomis sąlygomis per 14 dienas nuo tos dienos, kai Pirkėjas ar jo paskirta trečioji šalis priima prekes, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytomis sąlygomis.

6.   Prekių pristatymas

6.1.   Prekės pristatomos Pardavėjo nustatytais būdais, nebent Pirkimo-pardavimo sutartyje būtų nurodyta kitaip. Jei šalys, remiantis Pirkėjo prašymu, susitaria dėl kitokio nei Pardavėjo siūlomo prekių pristatymo, Pirkėjui tenka su šiuo pristatymo būdu susijusi rizika ir visos papildomos išlaidos.

6.2.   Jei pagal Pirkimo-pardavimo sutartį Pardavėjas yra įpareigotas pristatyti prekes į Pirkėjo Pirkimo užsakyme nurodytą vietą, Pirkėjas privalo priimti pristatytas prekes. Jei Pirkėjas nepriima pristatytų prekių, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo–pardavimo sutartį.

6.3.   Jei dėl priežasčių, priklausančių nuo Pirkėjo, prekes reikia pristatyti pakartotinai arba kitu būdu, nei nurodyta Pirkimo užsakyme, Pirkėjas privalo sumokėti išlaidas, susijusias su pakartotiniu prekių pristatymu, arba išlaidas, susijusias su kitokiu pristatymo būdu.

6.4.   Pirkėjas, priėmęs prekes iš vežėjo, privalo patikrinti, ar nepažeista prekių pakuotė, ir nedelsdamas informuoti vežėją ir Pardavėją, jei aptinka kokių nors trūkumų. Aptikęs pakuotės pažeidimus Pirkėjas turi teisę nepriimti siuntos iš vežėjo. Pasirašydamas važtaraštį (ar kitus prekių pristatymo dokumentus) Pirkėjas patvirtina, kad prekių siuntos pakuotė nebuvo pažeista.

6.5.   Kitos šalių teisės ir pareigos susijusios su prekių pristatymu gali būti reglamentuojamos specialiomis Pardavėjo patvirtintomis pristatymo sąlygomis.

6.6.   Užsakymų apdorojimas užtrunka ne ilgiau kaip 24 valandas nuo užsakymo gavimo iki perdavimo siuntimui, neįskaitant šeštadienių, sekmadienių ir valstybinių švenčių dienų.

7.   Teisės netinkamo įsipareigojimų vykdymo atveju

7.1.   Šalių teises ir pareigas, susijusias su Pardavėjo atsakomybe netinkamo įsipareigojimų vykdymo atveju, reglamentuoja taikytini privalomi teisės aktai (visų pirma Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas ir Čekijos Respublikos Civilinio kodekso 1914-1925 straipsniai, 2099-2117 straipsniai ir 2161-2174 straipsniai).

7.2.   Pardavėjas yra atsakingas Pirkėjui už tai, kad parduodama prekė atitiktų Pirkimo-pardavimo sutartį, visų pirma už tai, kad prekė neturėtų trūkumų. Pirkimo-pardavimo sutarties laikymasis reiškia, kad parduodama prekė atitinka kokybę ir savybes, nurodytas Pardavėjo, gamintojo ar jo atstovo, ar numanomas remiantis bendra su preke pateikta informacija, arba atitinkančias kokybę ir savybes, būdingas tokio pobūdžio daiktui, ar įstatymų reikalavimus ir atitinka Pardavėjo nurodytą prekės naudojimo paskirtį arba paskirtį, kuriai daiktas paprastai naudojamas.

7.3.   Sąlygų 7.2 punkto nuostatos netaikomos, Pirkėjui išviešinto trūkumo apimtyje, prekėms, kai jos parduodamos sumažintomis kainomis dėl nurodyto prekės trūkumo (defekto), kurį prekė turėjo iki Pirkėjui priimant prekę, taip pat naudotoms prekėms, turinčiomis nurodytų ar prekės nusidėvėjimo lygį atitinkančių dėl naudojimo atsiradusių trūkumų.

7.4.   Jei prekės trūkumas atsiranda per 1 metus nuo jos perdavimo, laikoma, kad prekė turėjo trūkumų ją perduodant.

7.5.   Nekokybiškų prekių priėmimo atveju, Pirkėjas naudojasi teise pateikti skundą Pardavėjui, kurio adresas: Frydecka 770/291, 719 00 Ostrava, Czech Republic, arba el. paštu: softcotton@softcotton.lt. Skundo / sutarties atsisakymo / prekių grąžinimo formą Pirkėjas gali atsisiųsti iš Pardavėjo svetainės, specialiai tam skirtos skilties Skundai. Jei įmanoma ir tai nesukelia Pirkėjui didelių sunkumų, Pirkėjas yra įpareigotas perduoti grąžinamas nekokybiškas prekes Pardavėjui tiesiogiai pretenzijos pateikimo vietoje arba išsiųsdamas adresu: Soft Cotton - nusiskundimų skyrius, OMNIVA LT (sorting center) - Packeta International, ID 91015620, Aviacijos g. 6 Karmėlava, LT-54462, Kaunas, Lithuania. Į šį adresą galima siųsti grąžinimas siuntas tik per Omniva pristatymo tarnybą. Dėl procesinių priežasčių siųsti kitu siuntų tiekėju negalima.

7.6    Reklamacija bus išnagrinėta per 30 dienų nuo prekės gavimo, o apie reklamacijos eigą informuosime klientą el. paštu.

8.   Kokybės garantija

8.1.   Pardavėjas suteikia kokybės garantiją visiems gaminiams, tai yra įsipareigoja užtikrinti, kad prekė atitiks įprastą prekės paskirtį arba kad ji tam tikrą laiką išlaikys įprastas prekei savybes.

8.2.   Garantinis laikotarpis Pirkėjui - vartotojui yra 24 mėnesiai, išskyrus atvejus, kai garantijos dokumente ar kitokiu būdu (pavyzdžiui, ant pakuotės) yra numatytas ilgesnis garantinis laikotarpis. Pirkėjams – verslininkams garantinis laikotarpis yra 24 mėnesiai.

8.3.   Kokybės garantija netaikoma prekėms, parduodamoms sumažintomis kainomis dėl trūkumo, dėl kurio ir buvo sumažinta kaina.

8.4.   Garantinis laikotarpis prasideda nuo to momento, kai Pirkėjas arba jo paskirtas trečiasis asmuo priima prekę.

9.   Kitos Šalių teisės ir pareigos

9.1.   Pirkėjas, sumokėdamas visą prekės pirkimo kainą, įgyja nuosavybės teisę į prekę.

9.2.   Pirkėjui žinoma, kad programinė įranga ir kitos dalys, sudarančios Parduotuvę (įskaitant siūlomų prekių nuotraukas), yra saugomos autorinių teisių. Pirkėjas įsipareigoja nevykdyti jokios veiklos, kuri leistų Pirkėjui ar bet kokioms trečiosioms šalims trukdyti Parduotuvės veiklą ar neteisėtai naudoti programinę įrangą ar kitas Parduotuvę sudarančias dalis.

9.3.   Pirkėjas neturi teisės naudoti jokių priemonių, programinės įrangos ar kitų procedūrų, kurios gali turėti neigiamos įtakos Parduotuvės veikimui. Parduotuvė gali būti naudojama tik tiek, kiek tai nepažeidžia kitų Pardavėjo klientų teisių ir atitinka jos specifikaciją.

9.4.   Ginčus dėl vartotojų teisių Lietuvos Respublikoje sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, Vilnius, interneto svetainė https://www.vvtat.lt/, el. paštas tarnyba@vvtat.lt. Ginčus dėl vartotojų teisių Čekijos Respublikoje sprendžia Čekijos prekybos inspekcijos institucija, kurios buveinės adresas yra Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, įmonės kodas: 000 20 869, svetainė: http://www.coi.cz, yra kompetentinga ne teismo tvarka priimti sprendimą dėl vartotojų ginčų.

9.5.   Pardavėjui nėra privalomi jokie elgesio kodeksai pagal Čekijos Respublikos Civilinio kodekso 1826 straipsnio 1 dalies e punktą Pirkėjo atžvilgiu. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių įstatymų imperatyvios nuostatos galioja ir taikomos.

9.6.   Pirkėjui yra žinoma, kad Pardavėjas neatsako už klaidas, atsiradusias dėl trečiųjų šalių įsikišimo į Svetainę arba dėl Svetainės naudojimo, prieštaraujančio jos specifikacijoms.

9.7.   Pirkėjas prisiima aplinkybių pasikeitimo riziką pagal Čekijos Civilinio kodekso 1765 straipsnio 2 dalį. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių įstatymų imperatyvios nuostatos galioja ir taikomos.

10.   Asmens duomenų apsauga ir pranešimų siuntimas

10.1.   Pirkėjo ar bet kurio kito Parduotuvės naudotojo asmens duomenų apsaugą, įskaitant pranešimų siuntimo sąlygas, reglamentuoja asmens duomenų tvarkymo taisyklės, kurių dabartinę išsamią versiją galite rasti čia.

11.   Slapukų naudojimas

11.1.   Svetainėje naudojami slapukai. Jų naudojimo taisyklės ir būdai, kaip juos uždrausti, pateikiami čia.

12.   Susirašinėjimas

12.1.   Jei nesusitarta kitaip, bet kokia su Pirkimo–pardavimo sutartimi susijusi korespondencija turi būti siunčiama kitai Šaliai raštu, elektroniniu paštu, asmeniškai arba registruotu laišku, naudojantis pašto paslaugų teikėju (kurį pasirenka siuntėjas). Susirašinėjimas su Pirkėju vykdomas jo Vartotojo paskyroje nurodytu el. pašto adresu.

13.   Baigiamosios nuostatos

13.1.   Jei iš šių Sąlygų ar Pirkimo-pardavimo sutarties kylančiuose santykiuose yra tarptautinis (užsienio) elementas, Šalys susitaria, kad santykius reglamentuoja Čekijos Respublikos įstatymai. Tačiau Lietuvos Respublikos vartotojų teisių įstatymų imperatyvios nuostatos galioja ir taikomos ir tai nepažeidžia vartotojo teisių, kylančių iš visuotinai privalomų taisyklių. Bet kokie ginčai gali būti sprendžiami ir ne teismo tvarka. Tokiu atveju Pirkėjas gali kreiptis į subjektą, kuris specializuojasi neteisminio ginčų sprendimo srityje, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikoje į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (adresas Vilniaus g. 25, Vilnius, interneto svetainė https://www.vvtat.lt/, el. paštas tarnyba@vvtat.lt), Čekijos Respublikoje į Čekijos prekybos inspekcijos instituciją, arba išspręsti ginčą internetu naudodamasis tam skirta Elektronine ginčų sprendimo (ODR) platforma, esančia https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Prieš taikydamas ginčų sprendimą ne teismo tvarka, Pardavėjas rekomenduoja Pirkėjui pasinaudoti „Soft Cotton“ kontaktiniais duomenimis siekiant išspręsti situaciją.

13.2.   Pardavėjas turi teisę parduoti prekes pagal verslo liudijimą ir pardavėjo veiklai netaikomi jokie kiti leidimai. Kompetentinga Prekybos licencijavimo tarnyba Čekijos Respublikoje pagal savo kompetenciją atlieka prekybos patikrinimus.

13.3.   Jei kuri nors iš Sąlygų nuostatų tampa negaliojančia arba neįgyvendinama, vietoj negaliojančių nuostatų įtraukiama nuostata, kurios prasmė yra kuo artimesnė negaliojančiai nuostatai. Vienos nuostatos negaliojimas ar neįgyvendinamumas nepažeidžia kitų nuostatų galiojimo. Visi Pirkimo-pardavimo sutarties ar Sąlygų pakeitimai ir papildymai turi būti atliekami tik raštu.

13.4.   Pirkimo-pardavimo sutartį, įskaitant Sąlygas, Pardavėjas archyvuoja elektroniniu būdu, tokia archyvuota sutartis nėra prieinama (skelbiama) viešai.

13.5.   Pardavėjo kontaktiniai duomenys: SOFT COTTON s.r.o., Frydecka 770/291, Ostrava 719 00, Czech Republic, el. pašto adresas: softcotton@softcotton.lt. Daugiau kontaktinės informacijos ieškokite www.SoftCotton.lt.

Ostrava, 01.06.2024